Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In mijn praktijk, Logopedie Stratum I.C.Bal aan het H.H. van Brabantplein 12, wordt ervoor gezorgd dat uw privacy gegevens die betrekking hebben op cliëntenzorg goed gewaarborgd worden. U kunt met uw vragen hierover bij mij telefonisch terecht via 06-48664015
De praktijk verwerkt de gegevens voor de volgende doeleinden;
1) het verlenen van logopedische zorg
2) het declareren van verleende logopedische zorg bij de zorgverzekeraar of bij de cliënt zelf, ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden.

Definities

 • De praktijk: Logopedie Stratum I.C. Bal
 • Gegevens: De gegevens die betrekking hebben op een persoon.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: I.C. Bal, logopediste en praktijkhouder
 • Cliënt: Een cliënt uit de praktijk
 • Verwerking: Een bewerking of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures zoals het vastleggen en verzamelen, ordenen, structuren opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken d.m.v. doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2)

De gegevensverwerking

De logopedist heeft een wettelijke dossierplicht. De behandelovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens die bij uw zorgvraag passen. De logopedist heeft hier alleen toegang toe en rechtstreeks betrokkenen zoals de verwijzend huisarts of specialist.
Derden zoals leerkrachten of collega paramedici e.d krijgen uitsluitend met uw persoonlijke mondelinge dan wel schriftelijke toestemming gegevens door. betreffende een brief naar aanleiding van bevindingen
De gegevens zijn daarnaast nodig om de verleende diensten aan de zorgverzekeraar te kunnen declareren. Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft, controleren of verleende zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage eisen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen. Tenzij u hier uitdrukkelijk geen toestemming voor geeft.

Rechten van de patiënt

 1. U heeft het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt in het bijzonder wanneer er een verslag aan de huisarts of behandelend specialist moet worden verzonden m.b.t. tot voortgang of beëindiging van de behandeling.
 2. U hebt recht op inzage in uw gegevens en verzoek hiertoe wordt op een afgesproken tijd ingewilligd. Gegevens worden in een persoonlijk gesprek toegelicht of d.m.v. een persoonlijk gerichte brief, bijvoorbeeld aan de ouders, per post toegezonden of door mij overhandigd. De gegevens worden uitsluitend overgedragen indien u zich met een identiteitsbewijs heeft gelegitimeerd, zodat gegevens niet bij een onbevoegde kunnen komen.
 3. Bij eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het dossier zal de logopedist de gegevens aanpassen.
 4. Indien u de gegevens wilt laten vernietigen dan moet u daartoe een door u persoonlijk ondertekend schriftelijk verzoek aan mij indienen met uw beweegredenen. De logopedist beoordeelt binnen 2 maanden na verzoek of het dossier vernietigd wordt, zij zal motiveren waarom het verzoek eventueel niet vernietigd kan worden als bijvoorbeeld belangen van derden hiermee geschaad kunnen worden.
 5. Voor minderjarigen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar worden de rechten uitgeoefend door de wettelijke vertegenwoordiger, doorgaans de ouders.Vanaf 16 jaar kan een minderjarige de rechten zelf uitoefenen.
  Ook bij een persoon die onder curatele is gesteld worden de rechten uitgeoefend door een wettelijke vertegenwoordiger die voor deze persoon is aangesteld.

Bewaar termijn

Het patiëntendossier met behandelinformatie wordt gedurende 15 jaar bewaard na afloop van de behandelovereenkomst. Voor minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn begint te lopen vanaf het 18e levensjaar.
Uitzondering op het voorgaande indien op uitdrukkelijk verzoek de gegevens zijn vernietigd.

Artikel 8: geheimhouding

De praktijk gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij de client hiervoor mondeling of schriftelijk toestemming heeft gegeven.
Uitzondering op de geheimhoudingsplicht is uitsluitend mogelijk als er zwaarwegende redenen zijn om dit te doen. Bij noodtoestanden of signalen die er op wijzen dat er huiselijk geweld is of sprake van kindermishandeling. Indien ik daartoe ben gehouden op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van rechterlijke uitspraak.

Informatie beveiliging

De patiëntengegevens worden verwerkt en opgeslagen met het programma Evry en worden bewaard op servers in de “cloud” die onder beheer zijn van Evry. Toegang tot het programma is uitsluitend mogelijk via een unieke gebruikersnaam en wachtwoord.
De praktijk neemt verder alle passende en technische organisatorische maatregelingen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Klachten

Hoewel de praktijk al het nodige doet om uw privacy te waarborgen, kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit met mij persoonlijk bespreken of schriftelijk melden aan mijn praktijkadres.

Patiëntenklachtrecht en beroepscode

De praktijk brengt het patiëntenklachtrecht en beroepscode onder de aandacht.
Logopediepraktijk I.C. Bal maakt gebruik van de NVLF folder patiëntklachtrecht_en_beroepscode

Klachtenprocedure

De praktijk hanteert een officiele klachtenprocedure.
Deze procedure kunt u nalezen in de klachtenfolder Wat-kunt-u-doen-bij-klachten.

Wat gebeurt er met uw klachten?

Meer hierover kunt u lezen in Wat-gebeurt-er-met-uw-klacht

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

De praktijk brengt de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) onder de aandacht van patiënten.
Wij maken gebruik van de folder Wettelijke eisen bij de beroepsuitoefening
De praktijk is ingericht conform de eisen van de NVLF richtlijnen inrichtingseisen_logopedie